Jdi na obsah Jdi na menu
 


Výklady z hodin

Výklady z hodin

1. hodina, Informace  – Zajímavosti – Pravidla hodin

 

Obrazek

 

 

2 . Hodina

 

Obrazek

BÍLÁ MAGIE 

-Bílá magie je magie která má za účel pomáhat a neuškodit. Hermetici ji nesměli zneužívat pro vlastní prospěch tzn (nesnažit se někoho ovlivňovat proti jeho vůli, za účelem získání jeho lásky, změny názorů, atd..), ale pro pomáhání ostatním. Tato magie má striktní pravidla, které by se měla dodržovat, jinak se v lepším případě vše obrátí proti osobě, která magii aplikuje, v horším případě přechází v černou magii.

Nejrozšířenější bílou magií bylo:

Bylinkářství

Věštění

Přírodní léčitelství

Astrologické znalosti

Z pohledu magického bylinkářství, se věří a věřilo, že největší magické vlastnosti měly rostliny trhané za zatmění, úplňku, nebo jen na neobvyklých místech, třeba jako byl šibeniční vrch. Z takových to bylinek, nebo jejich částí (Květ, Kořen, Listy) se pak dělali odvary (čaje), nebo masti. Většina sbíraných bylinek jsou ještě dnes hojně užívány, jen pod záštitou lékařské nebo jako psychotropní rostliny. Patří sem hlavně: Kopřiva Říkalo se u ní, že je to společně s Černým bezem nejsilnější magické rostliny. Po jejich vhození do ohně odhánějí zlo. Durman, Jmelí měli zase navozovat stavy, při kterých se dalo nahlédnout do budoucnosti. Ovšem přes všechny nesporné i sporné fakty, byla bílá magie rostlin spíše o účincích než mystickém nadpřirozenu. Nejde však popřít, že v bílé i černé magii mají magické rostliny své pevné místo. Více na Magické rostliny

Věštění bylo dalším nejrozšířenějším uměním bílé magie, ať to již bylo věštění z Tarotu, křišťálu nebo ruky. Zajímavostí je, jak vlastně vznikla představa čarodejnic létících na Sabat na koštěti. Přičemž celá událost je vysvětlena takto. Při věštění jsou užívány nejrůznější psychotropní látky, o vlastnostech třeba takového durmanu už věděli staří Indiáni při svých astrálních cestách. Nebylo tedy vzácností, že při věštění tyto látky užívali i některé čarodejnice. Aplikace těchto látek dříve byla stížena, takže aby psychotropní látky lépe vnikaly do těla, byly vyráběny v podobě mastí. Tyto masti pak byly nanášeny na násady od košťat a posléze třeny o pohlavní ústrojí, kde je nejcitlivější sliznice a látky se dostávají nejlépe do těla..

Bílá magie spolu s černou byla používána již od pravěku.Uctívali se jak bohové s dorří,tak bohové zlí.Každý typ bílé magie měl jinou podobu.Například staří keltové uctívaly stromy-duby a buky-protože věřili že vydávají jakousi energií,kterou mohli léčit,zabíjet a sposta jiných věcí.Každý strom měl svůj měsíc a učinky.například vrba byla považována za strom,který přinášel smůlu a proto se jí lidé stranili.Ba naopak dub byl považován za "krále stromů".Byla u něj objetována zvířata a lidé.Keltové se spíše specializovaly na magií stromu než na přimou magií

 

 

Obrazek 

MAGIE

Obrazek-Slovo Magie pochází z latinko Řeckých slov kouzelnictví, čarodějnictví - obřady a úkony spjaté s vírou ve schopnost člověka ovlivňovat pomocí "nadpřirozených" sil jiné lidi, zvířata, přírodní jevy nebo domnělé duchy a bohy. Rozeznává se magie negativní (zákazy, tabu) a pozitivní, a to napodobující (využívá analogie) nebo

dotyková (spojené věci na sebe působí i po přerušení spojení). Dále tzv. bílá magie, která má pomáhat, léčit přispěním "čistých duchů", černá magie má škodit pomocí "zlých duchů". Magie vzniká v prvobytné společnosti jako součást jejího náboženství. Zaříkávání a zaklínání se konají například při zahájení nebo ukončení zemědělských prací, lovu, boje. Odráží stupeň bezmocnosti lidí vůči přírodě. Náboženství třídních společenství magii zatracují jako pověru, avšak všechna (včetně křesťanství) obsahují ve svých obřadech její prvky (modlitby, svěcení, procesí). Magické pojetí světa bylo základem starověkých přírodních filozofických učení i okultismu v antice, středověku a renesanci. Vůči přírodovědě vystupuje magie jako její předhistorie i jako její protiklad. Magické praktiky byly využívány šarlatány k výdělečným účelům.

 3. hodina

Pravidla BM:

Obrazek

Tento druh magie má svá pravidla:

1.)Magie je přirozená.
2.)Neubližujte magií nikomu, ani sobě.
3.)Magie vyžaduje úsilí. Výsledek bude úměrný tomu, jaké úsilí jste vynaložili.
4.)Výsledek se obvykle nedostaví okamžitě. Kouzlo potřebuje svůj čas.
5.)Magie by se nikdy neměla provádět za úplatu.
6.)Magie by se neměla provádět ze sobeckých důvodů nebo s cílem někoho zesměšnit.
7.)Magie vám může přinést zisk, ale pouze pokud nikomu neublíží.
8.)Magie je "umění bohů".
9.)Magii je možné použít na obranu, ale nikdy by neměla být použita k útoku.
10.)Magie znamená znalost, a to nejenom jejich zákonitostí, ale především její faktické účinnosti. Nestačí věřit ve skutečnou účinnost magie - je potřeba ji znát.
11.)Magie je láska. V momentě, kdy necháte vstoupit do vašich kouzel vztek nebo nenávist, dostanete se do nebezpečné oblasti, která vás může úplně pohltit. Proto by pohnutkou k čarování měla být vždy láska

 

Obrazek


Dělení magie:

Obrazek


 

Magie jakožto taková do sebe pojímá značné množství nejrůznějších praktik a operací, utvářejíce tak její povahu a druh. Následkem tohoto pak magii můžeme tříditi a to z různých hledisek do několika základních kategorií, kteréž se následně dále dělí.

1) pohled dle účelu: - magia alba (bílá magie)

  - magia nigra (černá magie)

Toliko diskutovaná otázka dělby magie na "bílou" a "černou" není ve své podstatě odvislá od magie samé, neboť ta vždy pracuje dle jedněch a týž zákonitostí, nýbrž jest problematikou osobnosti mága. Kritériem zde jest dosažený stupeň etiky a morálky (duchovní zralosti) hierofantovi. Obecně pravíme, že magie "bílá" jest vymezena altruistickými skutky dobra a magie "černá" egoistickými a egocentrickými počiny zla. Připustíme-li relativnost právě zmíněných pojmů "dobro" a "zlo", ježto jsou různými individualitami vnímány odlišně, neboť vystupují jakožto výslednice návyků společenských norem etiky a morálky, jest zřejmé, že tyto normy, jakož i samotné jejich chápání mohou a jsou odlišné od doby, místa i kultury a v důsledku tohoto více či méně proměnlivé. Na právě popsané nutno nahlížeti z univerzálního pohledu jsoucna. Meditace nad tímto předmětem může adeptu otevříti i jinou dimenzi zkušenosti a chápání tohoto problému.

2) Hledisko předmětu:-magia naturalis (přírodní magie)

   - magia innaturalis (magie nadpřirozená)

Toto dělení jest dělením základním, kteréž se dále větví, neboť obsahem hlediska předmětu jest celá škála nejrozmanitější magické praxe.

Magia naturalis - pracuje s magickými činiteli skrytými v přírodninách (astrální esence neb kvintesence rostlin, nerostů - zejména drahokamů a polodrahokamů, určitých živočišných substancí apod..). Vychází ze spagirické alchymie, jak původní tak více méně zprofanované, jejímž předmětem jest příprava tzv. arkán, filtrů, mumií atd..

 

Magia innaturalis - pracuje se stávajícími, neb uměle vytvářenými astrálními útvary. (bytostmi živlů, elementály, elementáry, larvami apod..); jejím zvláštním druhem jest "nekromantie" někdy také nazývána "nigromantie" (vyvolávání "duší zemřelých lidí", v pravé podstatě se jedná o evokaci astrálního těla zemřelého, kteréžto má pouze dočasného trvání, leč vě většině případů jde pouze o různé formy astrálních larev, vytvořivších za života zemželým). Také tato magie vychází z alchymie avšak spirituální. Všeobecně jí dále dělíme na : psychurgii (magie nižší) a theurgii (magie vyšší, neb božská).

Obrazek


 

Základní Pravidla Magie:

1. Nikomu neškodit
Tato zásada má svoji tradici. Kosmický zákon trojnásobné odplaty vychází z pravidel, že vše, co uděláme, se nám trojnásobně vrátí. Přitom nezáleží, zda šlo o negativní nebo pozivní magii.

2. Nechat působit magii
Většina rituálů přináší zjevné výsledky až po čase. Proto se zdá, že vykonaný rituál nemá žádnou časovou ani prostorovou souvislost, ale okolnosti jako by vyplynuly z normálního průběhu věcí.

3. Magie vyžaduje určitou námahu
Výsledek rituálu závisí především na našem osobním nasazení, na energii, době a vědomé pozornosti. Rituály násobí a usměrňují kosmické síly. Kdo vykonává rituály povrchně anebo bezmyšlenkovitě zkracuje dobu rituálu, nikdy nevyvolá dynamickou koncentraci sil.

4. Magie vyžaduje námahu při hledání a výběru pomůcek
Kdo není ochotný podstoupit potřebnou námahu při výběru potřebných pomůcek, ten si věci ulehčuje. Potřebné pomůcky by měly být co nejkvalitnější, (mimochodem šikovný člověk si mnoho věcí vyrobí sám ).

5. Duchovní soustředěnost na rituál
Mág musí udržovat sebe i magické pomůcky v čistotě a pořádku. Měl by být seznámený s průběhem rituálu, zbavit se nečistých myšlenek a držet se cíle, který si vytyčil. Kdo ztratí soustředění, síly se rozptýlí a rituál nebude působit. Soustředěný a disciplinovaný duch působení rituálu zesílí.

6. Magie není jen váž
Je to také radostná jednota našeho vědomí a základních životních sil. Je u ní mimořádně vážná koncentrace, ale neměl by chybět popěvek nebo tanec, pokud mohou dopomoci k úspěchu.

7. Magie je víra v sebe i rituál
Pokud se magii naučíte skutečně ovládát, je ve vašich rukou obrovská síla. Málokdo si ji umí představit, stejně tak jako si nedokážeme jak vypadá třeba nukleární reakce. Ale každý, kdo má trochu trpělivosti, píle a umu, se naučí s její pomocí měnit svůj život. Stačí mít otevřenou mysl a přijmout skutečnost, že ve universu je mnoho sil, které nám mohou být prospěšné, aniž bychom chápali jejich podstatu.

8. Jasný cíl je klíčem
Mág /čarodějnice musí přesně vědět čeho chce dosáhnout a na svůj cíl soustředit všechnu pozornost a síly. Kdo to neudělá, ničeho nedosáhne. Při každém rituálu je zapotřebí mít živou představu, jako by bylo cíle už dosaženo, tedy přesně a jasně vizualizovat (vidět), jakoby se přání už uskutečnilo.

9. Magie je dynamická síla
Bez dynamičnosti je magie odsouzena k neúspěchu. Je to hnací síla našeho vesmíru a proto se musí vykonávat s dokonalou odevzdaností .Všechny magické cíle musí vycházet s odevzdanosti a laskavé podpory - k rodině, lidstvu, přátelům, vesmíru světu a k sobě samému.

10. Koncentrace
Myšlenka soustředěná na jediný cíl je základem pozitivní magie. Kdo se připravuje poctivě na rituál a udělá všechny potřebné kroky, rozvíjí zároveň systematicky svou koncetraci duševních sil. Když si člověk narychlo zápálí svíčku, nemá to nic společného s magií, protože se mu nepodaří zkoncetrovat a nasměrovat síly. Musí se naprosto soustředit, oddat rituálu a odevzdaně ho připravit a vykonat. Jen tak vytvoří potřebnou koncetraci.

11. Síla magie
Existující síla, která je skryta v nás, předmětech, v okolí, k dosažení cíle nebo jeho změny.
- podle symbolického významu lze různé předměty vzájemně kombinovat nebo nálezat jejich vzájemnou souvislost.
- duchovní koncentrací je možno symbolická silová pole nasměrovat k určitému cíli.
- předměty v našem okolí mají svůj hmatatelný a symbolický význam

12. Symboly
Vše co je při rituálu používané, symbolizuje nějakou energii, která je v jiné dimenzi. Jestli je mág skutečně v kontaktu s touto zvláštní energií a je schopen provozovat magii, závisí na tom, jak dobře chápe reprezentativní symboly, které jsou používány v našem světě. Proto je důležitou součástí cvičení studium těchto rituálních symbolů nebo meditace o nich.

13. Negativní magie
Předchozí uvedená magická pravidla vycházejí z toho, že magie spočívá v odevzdání se a patří k božským uměním. Zcela jinak je to u negativní magie. Jejím cílem je zničení, kletba, vyvolání zla, chaosu, působení bolesti. I při této magii je nutná koncentrace zaměřená na cíl. Obrací i proti samému vykonavateli, jenž se podle trojnásobné odplaty vystavuje velkému nebezpečí !

Pokud jde o magii jsem ovlivněna čarodějnictví jako takovým a keltskou magií, kterou lidi v dávných dobách provozovali v kruhu rodiny nebo o samotě. Podstatou je uctívání přírody a Země. Ctění změn ročních období a fáze měsíce. Dnešní lidé přijateli vykonávat náboženské praktiky mimo hranice konkrétní tradice, zvlášť pokud se rozhodně člověk stát se samostatně působícím (takový, který není spojen s některou působící skupinou). Keltské pohanství má mnoho podob, a každá tvoří svou tradici.

K čarování se používá většinou - oltář, číši, athame ( rituální nůž), hůlku, kadidlo nebo vykuřovadlo či kvalitní vonné tyčinky, misky na sůl, vodu, pak symboly zastupující živly, a další předměty a symboly podle svého cíle, přání a druhu živlu. Nástroje jsou pouze katalyzátory, které pomáhají zaměřit se na cíl pomocí soustředění síly čtyř živlů - stavebních kamenů na dosažení požadového výsledku.

Kdy provádět rituály - k rituálům, by mělo dojít, kdykoliv kdy cítíte potřebu. Rituálům, byste se měli věnovat, když nebude nikým vyrušováni nebo přistiženi, kdy se budete cítit naladěni a schopni soustředit se na daný postup. Magie v zájmu zisku, přírůstku nebo něčeho zvětšit je za přibývajícího měsíce a magie , která má něco zmenšit, ubrat je vhodná za ubývajícího měsíce. Nejvhodnější čas na provozování magie je ten, kdy ji opravdu potřebujete vy. Jenom tehdy budou vaše přání silná, aby se kouzlo mohlo podařit. Pokud, provádíte kouzlo, které se má provádět v rituálním prostředí použijte období "mezi časy" ( např.soumrak, půlnoc, úplněk, ), abyste dosáhli co nejmocnějšího účinku.


 

4. hodina

MAGIE BAREV I.

-

ZÁKLADNÍ BARVY


Obrazek


bílá

-čistota, dokonalost, nevinnost, spolehlivost, láska k pravdě
negace – chladnost

žlutá

slunce, radost, osvobození, touha po svobodě
negace - povrchnost, závist

červená

láska, vášeň, síla, dobyvačnost,
negace - vztek, nenávist

modrá

klid, mír, uvolnění, jistota, vytrvalost
negace - nuda, prázdnota

černá

odolnost, důstojnost, schopnost obnovy, návrat
negace - násilí, strach, temnota


5. hodina

MAGIE BAREV II.

-

MÍCHANÉ BARVY

 růžová

romantika, jemnost, láska
negace – bezbrannost

oranžová

zdraví, životní elán, síla, odvaha, energie
negace – lehkomyslnost

fialová 

mystika, magie, proměna, citlivost
negace - žal, pokání, odpor

tyrkysová

komunikace, humor, půvab, přátelství, družnost
negace - přehnaná ctižádostivost

zelená

rovnováha, růst, naděje, stálost, život, uzdravení
negace - netečnost, moc
 

Obrazek
6.hodina

Karma (esoterika)


Slovo karma pochází ze sanskrtu a znamená ‚čin‘. Většinou se vyskytuje v souvislosti s reinkarnací a označuje důvody, proč jsme ocitli právě v takovém životním prostředí, proč se nám přihodí to či ono. V této souvislosti lze přeložit karmu jako \'příčina\' a \'účinek\', čili veškeré naše jednání vyvolává odezvu. Abychom zakusili takovou zkušenost, nepotřebujeme se nutně dívat do minulých inkarnací (= vtělení); zažíváme to dennodenně, setkávajíce se s reakcemi na naše jednání s jinými lidmi.
Podle regresních terapeutů zabývajících se reinkarnací je karma o tom, že veškerá energie, jíž působíme na jiné lidi — tj. způsob, kterým s jinými jednáme —, ulpívá i na nás samých a ovlivní náš další život. Na srozuměnou nechť stačí banální příklad: když uhodíme silnou rukou na stůl, může dojít k tomu, že se stůl poškodí anebo se dokonce celý zhroutí; zároveň však nás bolí ruka, možná, že jsme ji dokonce zranili a bude trvat delší dobu, než se zahojí. To již je karma.
Divíme-li se, proč se nám něco nepodaří, v čem jiní uspívají mnohem lehčeji, proč jsme náchylní k určitým problémům, proč máme sklon dostávat se opakovaně na životního partnera stejného typu, jako byl ten předchozí, s nímž jsme strašně ztroskotali, tak se musíme ptát sami sebe, co nás nutí do stejných kolejí, i když ty nás již dávno omrzely a přejeme si pokračovat na jiné rovině a jiným směrem.

Obrazek


Aura

ObrazekAura je podle psychotroniky, léčitelství, teologie a okultních věd energetické pole okolo živých organismů. Tedy nejenom lidí, ale i zvířat a rostlin. Lidé zabývající se aurou popisují barvy, tvary a defekty aury. Auru se podle nich může naučit vidět poctivým trénováním téměř každý jedinec.
Aura se skládá z vrstev. Základní dělení je na nižší tělo, astrální tělo a vyšší tělo. Jsou systémy, které rozeznávají jen tyto tři vrstvy, jiné až sedmnáct. Vrstvy se liší frekvencí energie, která je tvoří. Nelze si je ale představovat jako slupky cibule, ale spíš jako matrjošky, které jsou plné a větší vždy zasahuje dál, než menší, která je do ní vnořená
Aura je energetická struktura, kterou spoluvytvářejí vnitřní prána, neboli energie Paramátmy[1], [2]), kterou využívá átmá, a vnější prána přijímaná čakrami a je projevem životních aspektů v energetickém poli. Jsou zde přítomny veškeré emoce, myšlenky, představy, zkušenosti i záměry, které člověk má.
Základní vlastností energie v auře je pohyb. Pokud se energie nehýbe nebo je blokována, může se projevit jako bolest nebo nemoc fyzického těla, špatné mezilidské vztahy nebo negativní životní situace. Úkolem léčitele je pak tento pohyb obnovit.„Typické významy barev aury jsou:"

BÍLÁ: duchovnost, čistota, nesobeckost
STŘÍBRNÁ: intuice, idealismus, snění, vizionářství
ZLATÁ: neomezené možnosti
BRONZOVÁ: humanitární sklony, sebeobětování
ŽLUTÁ: tvůrčí schopnosti, intelekt
ZELENÁ: uzdravování, láska k přírodě
MODRÁ: učitel, cestovatel, hledač moudrosti
INDIGOVÁ: starostlivost, péče o jiné, humanitární sklony
FIALOVÁ: duchovnost, intuice, učitel, jasnovidnost
RŮŽOVÁ: materialismus, stanovení cíle, tvrdá práce

ČERVENÁ: smyslnost, tělesnost, vitalita, agrese
ORANŽOVÁ:emoce, zdraví


Obrazek

 


 

7. hodina

Čakry

Čakry jsou energetická regulační centra našeho těla.

Proudí jimi vitální energie, která nás drží na živu. Lidský organismus musí být zásobován ze tří různých pramenů. Potřebuje výživu, vzduch a vitalitu. Čakry jsou centrem energetické potence a tím i zdrojem veškeré energie, která cirkuluje naším tělem mřížovou sítí meridiánů. Tato vitální energie proudí všemi energetickými centry a jde odzdola, podél páteře nahoru. Energie šesti čaker se nakonec spojují v sedmé čakře, která se nachází na temeni hlavy. Čakry se nacházejí na povrchu éterického těla, v řadě kruhových vírů, jakýchsi kónických kuželů na přední a zadní straně trupu s vrcholy na linii osy páteře. Tyto kužele se vzhledem k trupu otáčejí ve směru pohybu hodinových ručiček, to znamená, že vitální energie do nás vstupuje spirálovitě zepředu i zezadu, s výjimkou první a sedmé čakry, kterou tvoří jen jeden kužel, vystupující z konců páteře.

Každá jednotlivá čakra ovlivňuje stav k ní patřících žláz s vnitřní sekrecí:

 

 

 

Čakra

Žláza

Barva

1

kořenová čakra

nadledvinky

červená

2

sakrální čakra

pohlavní žlázy

oranžová

3

čakra solar plexus

slinivka břišní

žlutá

4

srdeční čakra

brzlík

zelená

5

krční čakra

štítná žláza

modrá

6

čelní čakra

podvěsek mozkový

indigová

7

temenní čakra

šišinka mozková

fialová

 

Celé tělo je s těmito energetickými koly sedmi čaker spojeno a skrze ně zakouší vitalitu a radost ze života. Je-li jedno ze sedmi energetických center porušeno, potom je oslabena ve výkonu i příslušná žláza a k ní náležející tělesné oblasti a funkce vykazují poruchy, tedy příznaka nemoci. Nevyvážené energie v čakrách mají také silný účinek na city a nálady člověka.

Příčinou chybných funkcí mohou být tyto tři možnosti:


1

tok energie je blokován

2

tok energie je moc silný

3

do čakry proudí energie zdraví škodliváProtože jsme soustavně obklopeni kosmickými silami světla, a tím i barvami, jsme jejich vibrací silně ovlivňováni. Každá ze sedmi barevných energií plní v lidském těle speciální funkci a přísluší určité čakře, aby jí dávala energii, kterou čakra nutně potřebuje k harmonizování funkcí. V auře se bílé světlo rozkládá do sedmi barev a pak proudí do příslušného energetického centra. Barva je svou podstatou cosi duchovního. Tři primární barvy bezprostředně aktivují fyzický, mentální a spirituální energetický potenciál, což je nutné k podporování duchovně-duševního růstu.

červená

=

Materie

žlutá

=

Duše

modrá

=

Duch


Červená je v souzvuku s principem sebevědomí, žlutá s principem moudrosti a modrá s principem vůle.

Obrazek


 

Kořenová čakra - je na konci páteře. Spojí se Zemí, „ukotvuje“ nás a udržuje naživu.

Orgány: páteř, močový měchýř a ledviny.

Žlázy: nadledvinky

Sakrální (křížová) čakra - leží pod pupkem, soustřeďuje se v ní sexuální energie a svého postoj.

Orgány: rozmnožovací ústrojí a nohy.

Žlázy: pohlavní žlázy

Čakra solárního plexu - je nad pupkem a je ústředním bodem celého těla. Naše tvořivá síla a schopnost pracovat a cítit. Např. když zažíváme strach, tato oblast se ochladí a sevře.

Orgány: žaludek, žlučník a játra.

Žlázy: slinivka břišní

Srdeční čakra - nachází v oblasti srdce, ve středu hrudi. Je místem pro lásku, soucit a bratrství.

Orgány: srdce, plíce, játra.

Žlázy: brzlík

Krční čakra  leží v oblasti krku. Je komunikace a víry. Víry v sebe i ve své bližní. Důvěry k upřímné otevřené komunikaci a plnému sebevyjádření.

Orgány: hrdlo, zažívací trakt, horní plíce a paže.

Žlázy: štítná žláza

Čakra třetího oka - leží nad obočím, uprostřed čela. Jde o mimosmyslového vnímání, místo, kde se soustřeďuje naše vůle a intuice.

Orgány: páteř, malý mozek, nos, uši a levé oko.

Žlázy: mozkový podvěsek

Korunní čakra - je na vrcholku hlavy, je středem boží vůle.

Orgány: mozek a pravé oko.

Žlázy: mozková šišinka

Podle stav a barvy aury a čákry poznají jaký je nemoc a jeho příčiny nebo jaký je postoj. A také poznají podle auru či čákry zda má správný zdravý životní styl či správná strava nebo nemá. Proto předtím nebyl správný postoj buď v současné životě či z minulé inkarnaci. Léčí a tím očistí.

Postoj ovlivňuje své zdraví i okolí všude.

Změna svého postoji není jednoduchá cesta, ale je velmi hodnotná.

 

 

 

8. hodina

 

Hra, příprava na PP

 


Obrazek9. Hodina

TestObrazek10. HodinaPoznávání symbolů

Obrázky symbolů najdete zde11. hodiny

 

Symboly


 

 

1. Pentagram

 

Symbolika-Pentagram je nejuctívanější magický symbol. Představuje hvězdu,a tím vnitřní mystickou energii. V tarotu je znakem elementu země. Dříve měl dlouhý život a zdraví. Cikáni mu říkali hvězda moudrosti a pro jeho zobrazení používaly příčně rozkrojená jablka,kde jádra tvoří pěticípou hvězdu. Ve středověku se jím místo křížem údajně žehnaly čarodějnice. Odtud pojmenován čarodějnický kříž. Tato pěticípá hvězda je významným magickým znamením. Nazývá se,,planoucí hvězda mágů". Používá se nejen při čarování jako důležitý symbol, ale i jako ochranné znamení přinášející sílu a poznání. Do pentagramu se kreslí lidská podstava s rozpaženýma rukama a roztaženýma nohama. Je to symbol čisté (bílé) magie. Jeho pět cípů znamená koloběh světa a lidského života-zrození, zrání, dospělost, stárnutí a smrt. Říká se, že úplné pochopení pentagramu je klíčem obou světů. Pentagram je pro mágy totéž co pro křesťany kříž.
Význam symbolu-Mocné znamení,které chrání před očarováním,uřknutím a zlými duchy i nadpřirozenými silami. Slouží k obraně před útočníkem. Pomáhá dosáhnout vytčeného cíle a posiluj charisma. 

 

2. Obracený pentagram

"nebo také pentagram satanistů, ,,hlava kozla“
- Obrácený pentagram-obrácený pentagram s kozlí hlavou uprostřed je symbol \"černé\" magie

 

3. Růžový pentagram   

Aktivuje spirituální síly nositele a pomáhá mu dosáhnout vytyčené cíle;chrání před vnitřní rozpolceností. Růže symbolizuje mlčenlivost a pomáhá nositeli aktivovat tuto vlastnost v životě. Posiluje auru a chrání před záští všeho druhu.

 

4. Keltský pentagram 

Magický pentagram vepsaný do kruhu s keltskými uzly, které ještě zvyšují jeho účinek,je tradičním amuletem keltské magie. Dodává pevnou vůli a přináší úspěch.

 

5. Hexagram   =„Davidova "hvězda“

 

Vedle pentagramu je nejpopulárnější magický znak, symbol viditelného a neviditelného světa, znamená statickou rovnováhu mezi protiklady, jejich vzájemné pronikání, doplňování se a vliv na veškeré dění v přírodě. Čistý tvar bez zbarvení byl přijat v XVII. stol. jako symbol judaismu, Judy a králů Izraele. Představoval souhvězdí, pod kterým se čekalo na Mesiáše, také šest pracovních dnů a sabat (střed).

 

6. Heptagram  

Symbolika-Symbolizuje jednotu sedmi světů a je považován za hvězdu lásky. Protože je složen z nebeské trojky a pozemské čtyřky. Je také symbol člověka jako celku (pozemská hlava a božská duše) Heptagram .
Význam Symbolu-Chrání před skrytým nebezpečím,harmonizuje lásku a přátelství,zvyšuje působení krásy a charisma.

 

7. Óm   =„symbol stvoření světa“

 

Celé slovo i tři znaky A-U-M v sobě nesou obrovskou duchovní sílu. Její název symbolizuje veškerou trojitost: minulost, současnost i budoucnost (zrození, život i smrt). Tato mantra se považuje za objekt meditace s nejvyšší hodnotou. Grafické znázornění této mantry je možné využít na vizuální meditaci.
Óm si lze představit jako je nekonečný oceán. Jednotlivé Óm zpívané člověkem je kapkou v tomto oceánu, ta však nemůže být oddělena od oceánu a může si činit nárok na nekonečný oceán jako na svůj zcela vlastní. Když člověk zpívá Óm, dotýká se a vyvolává kosmické vibrace nejvyššího Zvuku.

 

8. Keltský kříž

Nebo také kruhový kříž symbolizuje most do jiného světa (Annwn) a k vyšší energii a znalostem. Toto je uskutečněno vertikálními rameny kříže představujícími jiný svět a horizontálními rameny představujícími fyzický svět (Abred).

 

9. Prastarý keltský kříž 

Okolo setkání těchto dvou světů je kruh jako symbol jednoty. Někde jsem také četla, že tento význam se používá pro Keltský Kříž v křesťanství, ale původně prý to byl kříž plodnosti: kříž byla mužská rozmnožovací síla a kruh ženská. Je tu tím pádem veliká podobnost s egyptským křížem života s Ankhem.
Prastarý keltský kříž s původní symbolikou provázanosti boha, přírody, člověka. Dává naději, ukazuje cestu a pomáhá překonávat překážky.

 

10. Nilský kříž života ANKH

-je symbol dlouhověkosti a věčného zdraví. Byl klíčem k otevření bran ráje a sjednocení s bohy - k věčnému životu v blaženosti. Má nebývalý příznivý vliv na lidský organismus. Pomáhá doplňovat vnitřní energii, kterou člověk dostává z vesmíru, planet a hvězd, energii zděděnou po předcích a energii získávanou dýcháním, z potravy, tekutin, ze záření živých bytostí, rostlin, kamenů či krystalů.
 V nepříznivých podmínkách dochází ke snižování této vnitřní energie, člověk pociťuje únavu, vyčerpanost, bolest. Právě nilský kříž pomáhá načerpávat novou vnitřní léčivou energii, odstraňuje tyto problémy a nastartovává samouzdravující proces v organismu. Navrací také energetickou rovnováhu, uvolňuje z organismu všechny škodliviny, které vznikly při nemocech a únavách. Jako symbol harmonie a ochrany přitahuje kladnou energii, ochraňuje člověka před špatnými silami a energiemi, pomáhá odstraňovat negativní záření z televizorů, monitorů i patogenních zón.

 

11. Vzdušný drak

Původ-Staré bájné keltské a severské zvíře.
 Symbolika-Ochránce země a lidí.
Význam Symbolu-Myšlení a duševní komunikace,inspirace a intuice. Podporuje spiritualitu.

 

 12. Čínský drak 

 Původ-Drak je nejčastěji zobrazovaným symbolem čínské mytologie.
S
ymbolika-V Číně je Drak znakem císařské moci. Nosí štěstí symbolizuje důstojnost a úspěch.

 

13. Jing jang

Původ-Jing jang jsou dva principy,z jejichž polarity vychází životní síla čchi. Symbolika-Monáda uzavřený kruh plošné zobrazení koule,kde bílá barva odpovídá ženskému principu se vzájemně
prolínají a jsou v neustálém pohybu.

 

14. Keltský strom života

Původ-Strom života Yggdrasil
Symbolika-Je zástupcem Matky Země,symbolizuje spojení se zemí (kořeny)a duchem (koruna)
Význam Symbolu-Posiluje tělo a ducha jako celek. Napomáhá růstu uzdravení a dodává moudrost.

 

15. Oko boha Hora

Původ: Symbol znázorňuje oko Egyptského boha Hora, které ztratil při boji se Setem. Samotné oko je univerzální symbol pro získání spirituálního vhledu, vnitřního zraku a vyššího vědění. Pohané jej používali k odhánění zla.
V
ýznam: Ochraňuje před zlem a pomáhá při získávání utajených
kutečností a nových vědomostí.

 

16. Spirála

Původ: Dávný symbol označující většinu bohyní, dále dělohu, plodnost, ženskou sílu, neustálé změny a evoluci celého vesmíru.
Význam: Nositelce pomáhá připravit její tělo na nadcházející těhotenství, či podporuje správný chod již těhotenství probíhajícího. 

 

17. Srdce

Srdce je symbol, který může označovat vnitřního člověka, jeho odvahu, ale především představuje čistou a neposkvrněnou lásku. 
Symbol představuje stylizované fíkové listy. Ty se v 2. tisíciletí př. n. l., později společně s listy břečťanu objevují jako dekorace na vázách a mínojských freskách. V 8. století př. n. l. dekorují konrintští malíři vázy figurálními zobrazeními společně s břečťanovými listy a vinnými hrozny v podobě srdce. Břečťan v řecké, římské a raně křesťanské kultuře symbolizoval věčnou lásku. Symbol se ujal jako metafora lidského srdce teprve mezi 13. a 16. stoletím. Dříve se k témuž užívalo piniových šišek či pyramidy.